Arkitekturfabrikken AS

Detaljregulering av Reppetoppen

 

Reguleringsplan for Reppetoppen, plankonsept

For Godhavn Utbygging AS

Området er omregulert fra LNF-område til boligformål og barnehage. Det ligger på toppen av Reppe omkranset av en etablert småhusbebyggelse. Området har gode solforhold og utsikt over Trondheimsfjorden mot nord og Trondheim mot vest. Planområdet inneholder 250 leiligheter og rekkehus. Vi har jobbet med en grønn plan der et grøntdrag med en tursti skiller eksisterende boligbebyggelse fra det nye planområdet. Grøntdraget strekker seg også inn i det nye boligområdet og deler det i to deler. I begge delene er det planlagt tun med leilighetsbygg lengst sør på tomta, mens rekkehus ligger mot grøntdraget i nordøst og vest. Biltilkomst er fra sør og parkering ligger under bakken. Området skal fra avstand oppleves som fragmentert og punktbasert for å gli sammen med eksisterende boligområde. Bebyggelsen er lagt slik at den vil bryte den dominerende vindretningen fra sørvest.